Vedtægter for Ferieforeningen JP/Politikens Hus

§ 1

Foreningens navn er Ferieforeningen for JP/Politikens Hus

Adressen er: Rådhuspladsen 37, 1785 København V


§ 2

Foreningens formål er at udleje feriehuse til medlemmerne.


§ 3

Som medlemmer kan optages fastansatte journalister, funktionærer og trykkerimedarbejdere fra JP/Politikens Hus A/S, Politikens Tryk Erritsø A/S, Jyllands Posten Tryk A/S og Jyllands Posten Distribution A/S samt efterlønnere og pensionister her fra.

           

Indmeldelse sker ved henvendelse til en af bestyrelsen udpeget person, der via Løn og Personale trækker kontingentet for indeværende kalenderår og derefter trækker en gang om året i lønnen for april måned. Efterlønnere og pensionister indbetaler til en anvist konto.                                    


Udmeldelse sker til nytår ved henvendelse til ovennævnte person inden 1. december.

          

Kontingentet er forudbetalt og fastsættes for hvert år ved foreningens ordinære generalforsamling. 


Medlemmerne skal overholde foreningens love, herunder husordensreglerne. En eventuel eksklusion af et medlem for overtrædelse af reglerne kan foretages af bestyrelsen, der skal gøre rede for beslutningen ved næste generalforsamling.


§ 4

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.


Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse til denne skal ske skriftligt med mindst 8 dages varsel. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i

hænde senest den 15. Februar. Eventuelle Indkomne forslag vil blive vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen.

           

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde:


1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg er:

I lige år: 1 bestyrelsesmedlem

I ulige år: 2 bestyrelsesmedlemmer 

Hvert år: 2 suppleanter

6. Valg af revisor

7. Fastsættelse af kontingent og vederlag til bestyrelsen.

8. Eventuelt


Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal blandt de fremmødte kontingentbetalende medlemmer. Vedtægtsændringer og beslutning om foreningens ophævelse kræver dog et flertal på mindst 50 procent af foreningens medlemmer.


Er der på generalforsamlingen ikke det nødvendige flertal for ændringerne, men dog et flertal blandt de fremmødte, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med samme dagsorden. En sådan ekstraordinær generalforsamling, hvor ændringerne så kan vedtages med simpelt flertal, skal indkaldes med 8 dages skriftlig varsel mellem 8 og 21 dage efter den forudgående generalforsamling.


§ 5

Bestyrelsen består af 3 medlemmer og den konstituerer sig på det første møde efter generalforsamlingen.


Mellem generalforsamlingerne køres forretningen af bestyrelsen. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 8 dages skriftligt varsel. Hvis 25 medlemmer skriftligt forlanger og begrunder det, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter, at kravet er stillet.


§ 6

Ved eventuel opløsning af foreningen skal foreningens formue tilfalde en nystiftet fond, hvis formål er personalepleje.


§ 7

Bestyrelsen tegnes udad til af 2 medlemmer af bestyrelsen. Ved køb, salg og pantsætning af foreningens ejendomme tegnes foreningen af den samlede bestyrelse


§ 8

Foreningens regnskab følger kalenderåret og revideres af en på generalforsamling valgt revisor. Regnskab skal godkendes af den ordinære generalforsamling


Foreningens midler indsættes på en mellemregningskonto med JP/Politikens Hus A/S. Mellemregning forrentes med en rente svarende til diskonto med tillæg af 1%.
Vedtaget på bestyrelsesmødet d. 21. februar 2006.

Bestyrelsen:

Formand Thomas Frederiksen

Thurø    Hummeren    Galleri    Vedtægter    Lejevilkår    Booking